Oferta

Nasze przedszkole pełni w równym stopniu funkcję opiekuńczo – wychowawczą i kształtującą. Dzieciom zapewnia się możliwość wspólnej zabawy i nauki w domowej atmosferze, w warunkach bezpiecznych, przyjaznych dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych i jednocześnie przygotowujących do podjęcia nauki w szkole.

Placówka czynna jest codziennie od godz. 6.00 do 18.00 przez cały rok kalendarzowy (również w ferie i wakacje). Na życzenie rodziców może być czynne również w innych godzinach, jak też w sobotę.

W przedszkolu realizowane są zajęcia wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego zawartej w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz dodatkowe (więcej w zakładce Zajęcia dodatkowe). Wszystkie zajęcia dodatkowe są bezpłatne.

Opiekę specjalistyczną nad dziećmi sprawują; pedagog, psycholog i pielęgniarka. Posiadamy własną kuchnię, spełniającą wymagania HCCP – posiłki dla dzieci opracowywane są przez doświadczonego dietetyka i przygotowywane na zasadach zdro-wego żywienia.

Zajęcia dodatkowe

Język angielski

Podczas zajęć wykorzystywane są najnowsze metody i techniki nauczania dzieci. Lektor korzysta z interesujących dzieci rekwizytów, które pomagają w stworzeniu prawidłowej, spontanicznej atmosfery zajęć. Celem zajęć jest osłuchanie i zapoznanie dzieci z podstawowymi zwrotami w języku angielskim stopniowo poszerzanymi w miarę możliwości dzieci.

Mały matematyk

Wielką umiejętnością jest rozumienie matematyki a jej zastosowanie wielkim osią-gnięciem prowadzącym do rozwoju w każdej dziedzinie życia – wiadomo „Matematyka jest królową nauk”. Wiek przedszkolny to intensywny rozwój dziecka, które chłonie wiedzę, nabywa umiejętności oraz rozwija zainteresowania i zdolności. Tym czynnościom towarzyszą procesy myślenia takie jak: porównywanie, analiza, synteza, wnioskowanie czy uogólnianie. Myślenie to sposób na poznanie rzeczywistego, otaczającego dziecko świata. W naszym przedszkolu wprowadzamy dodatkowy program matematyczny, który pozwoli na lepsze rozumienie i przyswajanie matematyki w edukacji szkolnej.

Zajęcia kulinarne

Prowadzimy zajęcia kulinarne, które sprzyjają kreatywnemu myśleniu. Dzieci uczą się samodzielności, próbują nowych smaków. Jest to doskonała okazja do zaszczepienia nawyków prawidłowego żywienia i treningu samoobsługi w który przedszkolaki utrwalają także nawyki higieniczne. Ugniatanie, krojenie, mieszanie czy smarowanie to ćwiczenia manualne usprawniające motorykę małą, niezmiernie ważną podczas nauki pisania.

Gimnastyka buzi i języka

By zachęcić maluchy do gimnastyki narządów mowy przeprowadzamy im zabawy artykulacyjne, w których dzieci poprzez naśladowanie uruchamiają język, wargi, podniebienie miękkie i żuchwę. W ten sposób korygujemy wady wymowy, poprawiamy wyrazistość i płynność wymowy.

Zajęcia logopedyczne

Celem zajęć logopedycznych jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy i sty-mulowanie rozwoju mowy dziecka. Wczesna interwencja logopedyczna ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Dzieci, których wymowa wymaga korekcji objęte są terapią, która odbywa się w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu – prowadzona jest przez logopedę w zależności od po-trzeb.

Taniec i muzyka

W naszym przedszkolu każdego dnia towarzyszy dzieciom muzyka i taniec, które sprzyjają ich wszechstronnemu rozwojowi. Przedszkole wyposażone jest w różne instrumenty, w tym klawiszowe. W formie za-bawy przy muzyce, pokazywane są proste elementy tańca. Rozwijana jest aktywność fi-zyczna dziecka jak i szereg jego dyspozycji psychofizycznych w tym; spostrzegawczość, myślenie, koncentracja uwagi, poczucie rytmu, pokonywanie nieśmiałości, wyższa samoo-cena, wrażliwość, otwartość. Zajęcia taneczne prowadzone są przez doświadczonych instruktorów tańca. Poziom trudności jest dopasowywany do wieku i poziomu rozwoju dzieci.

Zajęcia plastyczne

Za pomocą różnych technik plastycznych dzieci mogą wyrażać emocje, rozwijać talenty, rozbudzać zainteresowanie sztuką i plastyką. Dzięki twórczości plastycznej można zredukować napięcie emocjonalne u dzieci a jednocześnie sprawić wiele radości i skłonić do samodzielnego kreatywnego myślenia pobudzającego wyobraźnię.

Przedstawienia teatralne

Jest to dodatkowa forma rozwoju intelektualnego dziecka i stanowi doskonały wstęp do obcowania ze sztuką. Spektakle nie zawierają agresji, przemocy, uczą dzieci jak postępować, pokazują najważniejsze życiowe wartości; jak rodzina, dobro i miłość. Teatr wystawia przedstawienia na miejscu w przestronnej sali, przystosowanej specjalnie do tego typu imprez a dzieci mają możliwość wystąpienia na scenie razem z aktorami. Dzięki kontaktom ze sztuką, dziecko rozwija myślenie, inteligencję, wyobraźnię, po-znaje skutki zachowań bohaterów, wnika w ich przeżycia.

Zajęcia sportowe

Założeniem tych zajęć jest przede wszystkim dobra zabawa, harmonijny rozwój, sprawność dziecka i kształtowanie koordynacji ruchowej. Ćwiczenia prowadzone są w różnym tempie, często zmieniane i dostosowane do możliwości przedszkolaków.

Bajkoterapia

Słuchanie bajek to doskonała forma kształtowania wyobraźni i wrażliwości u dzieci, koncentracji, analizy i myślenia. Nasi nauczyciele zabierają dzieci w kolorowy świat fantazji, czytając im baśnie i utwory znanych klasyków literatury dziecięcej, m.in. H.Ch. Andersena, braci Grimm, J. Brzechwy, J. Tuwima.

Religia

Zajęcia z religii prowadzone są raz w tygodniu przez katechetę.